GO GR
kariera gabinety salve
salve

Dobrowolnych wpłat na rzecz stowarzyszenia Salve Vitae można dokonywać na poniższe konto. Za wszystkie wpłaty dziękujemy i gwarantujemy, że przekazane nam środki zostaną w najlepszy sposób wykorzystane, aby pomóc ofiarom wypadków.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ofiar Wypadków Salve Vitae

81-575 Gdynia
ul. Kaczeńcowa 41
Nr konta 37 1090 1102 0000 0001 0182 1016
BZWBK 81-366, Gdynia ul. 10 Lutego 11

Siedziba stowarzyszenia Salve Vitae:

81-575 Gdynia
ul. Kaczeńcowa 41

Prezes Stowarzyszenia:
Dr n. med. Paweł Cieśla.

Vice prezes:
lek. med. Tomasz Dembski.

Cele statutowe:
w statucie stowarzyszenia (statut załączony poniżej).
 
Wpis do KRS
nr 0000181263 z dnia 28.11.2003


belka


Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Ofiar Wypadków

Salve Vitae”POSTANOWIENIE WSTĘPNE


Nazwa

§ 1

 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Salve Vitae”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Nr 20, poz. 104, ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.Siedziba§ 2

    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia, ul. Kaczeńcowa 41


Teren działania

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych mających zbliżone cele działania.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJICele stowarzyszenia

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie pomocy oddziałom szpitalnym i innym placówkom ochrony zdrowia zajmującym się leczeniem chorych urazowych- ofiar wypadków.

 2. Wspomaganie działalności naukowo – badawczej zajmującej się problemami nowoczesnego i kompleksowego leczenia ofiar wypadków.

 3. Działanie wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia uczestniczących w procesie diagnostycznym i leczniczym chorób

 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród ludności mającej na celu wczesne wykrywanie powikłań pourazowych narządu ruchu u chorych poszkodowanych podczas wypadków.

 5. Całokształt działań popularyzujących oświatę medyczną wśród mieszkańców województwa pomorskiego w celu podniesienia wiedzy na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy ofiarom na miejscu wypadku.

 6. Współpraca i koordynacja działań z innymi podobnymi organizacjami,

 7. Działalność charytatywna.


Realizacja celów

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


 1. Zbiórkę środków finansowych od osób fizycznych i prawnych

 2. Wyposażanie oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu zajmujących się leczeniem urazów i późnych następstw urazów w aparaturę i sprzęt medyczny.

 3. Finansowanie działań na rzecz remontów i rozbudowy placówek medycznych zajmujących się chirurgią urazową i ortopedią.

 4. Prowadzenie spotkań dyskusyjnych, szkoleń, kursów, wykładów związanych z problemami ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 5. Organizowanie specjalistycznych wydawnictw w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 6. Organizowanie specjalistycznych badań w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii.

 7. Organizowanie badań w zakresie wykrywania następstw urazów.CZŁONKOWIE


Postanowienia ogólne

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.


§ 7

Osoby prawne mogą być członkiem wspierającym Stowarzyszenia, jeżeli ich przedmiot działalności związany jest z realizacją celów Stowarzyszenia.


§ 8

Stowarzyszenie ma prawo nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia za wybitny wkład i zaangażowanie w działalność statutową Stowarzyszenia.Prawa i obowiązki członków

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w życiu stowarzyszenia, w szczególności prawo do:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do organów stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,

 2. Uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 3. Uzyskiwanie informacji o działalności Stowarzyszenia i jego organów,

 4. Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.§ 10

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:


 1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia wydanych na jego podstawie,

 2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 3. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

 4. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

 5. Regularnie opłacać składki.§ 11

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do stałego wspomagania stowarzyszenia w realizacji jego celów.

 2. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem wspierającym określi szczegółowo zarząd stowarzyszenia w porozumieniu z członkiem wspierającym.


§ 12

Członkowi wspierającemu poza prawem do uwidaczniania swojego członkostwa w Stowarzyszeniu przysługują również uprawnienia przewidziane w § 9 pt. b, c, d.Nabycie członkostwa


§ 13

 1. Członkostwo Stowarzyszenia osoba, o której mowa w § 6 nabywa na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia po przedstawieniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją dwóch członków.

 2. Walne Zebranie Członków uchwali na wniosek zarządu wzór deklaracji członkowskiej oraz zasady i formę udzielania rekomendacji, o których mowa w pt. 1.§ 14

Członkostwo wspierające nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjęta na wniosek zainteresowanej osoby prawnej po zaopiniowaniu przez Zarząd.Utrata członkostwa

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

a. Wskutek śmierci członka lub likwidacji członka wspierającego,

b. chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o wykluczeniu członka z powodu

 • Działalności rażąco sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia

 • Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy

c. Z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez członka.

 1. Wypowiedzenie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pt. C może być dokonane tylko w sytuacji uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka z obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.
WŁADZE STOWARZYSZENIA


Postanowienia ogólne

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Komisja Rewizyjna

 3. Zarząd


§ 17

 1. Organy Stowarzyszenia w zakresie swoich kompetencji podejmują uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków za wyjątkiem spraw wskazanych w statucie.

 2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 3. Komisja Rewizyjna i Zarząd podejmują uchwały w obecności, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.


§ 18

 1. Głosowanie nad uchwałami, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust.2 odbywa się jawnie.

 2. Głosowanie tajne zarządza się, gdy chociaż jedna osoba uprawniona do głosowania tego zażąda oraz w sytuacji, gdy przedmiotem uchwały są:

 1. Przyjęcie lub wykluczenie członka

 2. Wybory do organów Stowarzyszenia.


Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 2. W sprawach, które nie należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków może ono większością 3/5 głosów uchwalić wiążące inne organy Stowarzyszenia zalecenie, określając termin, do którego winno być wykonane.


§ 20

Uprawnionym do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zebraniu Członków jest każdy członek Stowarzyszenia.


§ 21

Walne Zebranie Członków uchwala każdorazowo porządek obrad Walnego Zebrania Członków.


§ 22

Nie naruszając innych postanowień statutu, do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 2. Określenie wysokości składek oraz innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,

 3. Określenie zasad gospodarowania, zarządzania i dysponowania mieniem Stowarzyszenia.

 4. Ustalenie ilości miejsc mandatowych w poszczególnych organach,

 5. Udzielanie corocznego absolutorium Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządowi Stowarzyszenia,

 6. Uchwalenie regulaminów działania Komisji Rewizyjnej oraz zarządu

 7. Ustalenie zasad zwrotu kosztów członkom organów

 8. Uchwalenie większością 2/3 głosów Ordynacji Wyborczej do Organów Stowarzyszenia.


§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne zebranie odbywa się no najmniej raz w roku, najpóźniej 3 w marcu.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej, zarządu lub ¼ liczby członków Stowarzyszenia.

 4. Walne Zebranie Członków przygotowuje i zwołuje Zarząd. W razie nie zwołania przez Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 albo przekroczenia terminu z ust. 2 Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.Komisja Rewizyjna


§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym Stowarzyszenie.

 2. Komisja przeprowadza coroczną kontrolę i stale nadzoruje działalności organów Stowarzyszenia pod względem legalności, celowości i gospodarności.

 3. Po przeprowadzonej kontroli komisja sporządza wynik kontroli przedstawiany organowi kontrolowanemu.


§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych na dwuletnią kadencję.§ 26

Komisja Rewizyjna ma prawo do przeglądania wszelkich dokumentów i żądania wszelkich informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia§ 27

Komisja Rewizyjna przedstawia na każdym Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności, na podstawie, którego udzielane jest absolutorium.

Zarząd§ 28

Zarząd kieruje i organizuje bieżące prace Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.§ 29

Zarząd Stowarzyszenia jest dwuosobowy, prezes i vice-prezes. Prezes i vice-prezes zarządu wybierany jest na dwuletnią kadencję.
§ 30

 1. Walne Zebranie Członków uchwala w zakresie określonym § 28 szczegółowy zakres kompetencji zarządu, określając w szczególności zasady dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa w każdym Walnym zebraniu członków szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności, na podstawie, którego udzielane jest absolutorium.

 1. SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA§ 31

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Prezes.

§ 32

Do składania innych oświadczeń niż określonych w § 31 uprawniony jest Prezes i Vice-prezes zarządu.MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 33

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 2. Majątek Stowarzyszenie powstaje ze składek członkowskich, innych świadczeń ustalonych na podstawie statutu, darowizn, dotacji, ofiarności publicznej i własnej działalności.§ 34

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów statutowych. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Prezes Zarządu.ZMIANY STATUTU

§ 35

Zmiany w statucie dokonuje się na specjalne do tego zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.


ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

 2. Podejmując uchwałę przewidzianą w paragrafie poprzedzającym Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, wyznacza likwidatorów i przeznaczenie majątku


PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.


§ 38

Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 39

Nieudzielanie absolutorium bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków jest równoznaczne z końcem kadencji organu.


bottom